Ivar Eimhjellen

Ivar Eimhjellen er Sosiolog og forskar ved Uni Rokkansenteret i Bergen. Han har vore tilknytt Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor sidan 2009. Eimhjellen har doktorgrad frå UiB 2014 om bruk av digital kommunikasjonsteknologi i frivillige organisasjonar og til sosial og politisk deltaking. Har elles forska på inkludering av minoritetar og personar med nedsett funksjonsevne i frivillige organisasjonar, nye lokale organisasjonsformer, sosialt entrepenørskap, etc.